Algemene verkoopsvoorwaarden

 1. Betalingsvoorwaarden

  Alle facturen zijn contant betaalbaar, behoudens andere schriftelijke voorwaarden vb. 30 dagen na factuurdatum.

  In geval krediet wordt toegestaan, zal de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling een maandelijkse interest verschuldigd zijn waarvan de som minstens gelijk is aan deze toegepast voor nalatigheids interesten in gerechtelijke aangelegenheden met een minimum van 9% per jaar.

  Het vereffenen van de interest laat de klant echter niet toe betaling van de hoofdstom uit te stellen.

  In geval het bedrag van de factuur niet wordt betaald, zal de klant ook verschuldigd zijn van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitare vergoeding van 13% met een minimum van € 13,00 per aanrekening. Wetende dat er meerdere schade in hoofde van onze firma ontstaat door de niet betaalde bedragen.

  Herinneringskosten zullen aangerekend worden vanaf de tweede aanmaning a rato van € 15,00 per aanmaning.

  Om geldig te zijn, moet elke klacht neergelegd worden binnen de zeven dagen na de opdracht, bij aangetekend schrijven met een gedetailleerde vermelding met de inhoud van de klacht.

  In geval van betwisting zijn enkel de Rechtbanken van Koophandel te Dendermonde bevoegd.